La Tangueria

puro tango argentino since 1996

Proeflessen tango

Voor de start van een nieuwe lessenreeks voor beginners worden telkens een aantal proeflessen georganiseerd.
In de huidige COVID-19 situatie is het Covid Safe Ticket vereist en dient men met een danspartner in te schrijven (indien nodig kunnen we je helpen zoeken).

Aan een proefles kunnen ook 2 dames of 2 heren samen deelnemen.
flyer beginners

Volgende proeflessen @ La Tangueria

Wie de gratis proeflessen heeft gemist, kan deelnemen aan het eerste deel van de eerste les van een reeks als proefles.
Wie ook de eerste les gemist heeft, kan  een proef/inhaalles bijwonen.
De inhaallessen duren 40 minuten en gaan door net voor de tweede les.

Volgende proef/Inhaallessen:

DINSDAG 18/1 @ 18:20
WOENSDAG 19/1 @ 18:20
ZONDAG 23/1 @ 14:00 

Wie op de hoogte wil blijven van onze volgende activiteiten (proeflessen, reeksen, workshops), kan inschrijven op de Intiaties mailing lijst.

Prijs: de proeflessen van La Tangueria zijn gratis, maar reserveren is noodzakelijk via mail, Whatsapp (+32479228698) of het inschrijvingsformulier  omdat het  aantal plaatsen beperkt is, of als er te weinig  deelnemers zijn, kan de proefles ook worden geannuleerd. Een proefles kan je ook volgen met een partner van hetzelfde geslacht, echter als je liever in contact wilt komen met een dame of een heer, kun je een partner formulier invullen en  dan proberen wij een geschikte partner op voorhand te vinden .

Beginnerslessen tango

.Nieuwe reeksen wekelijkse lessen voor beginners starten na elke schoolvakantie. Een initiatiereeks telt meestal 5 wekelijkse lessen van 70 minuten.
Een weekendreeks bestaat uit sessies van twee uur, twee keer per maand.

Drie nieuwe reeksen van  NIVEAU 1 starten in januari @ La Tangueria:

Een groep kan gevormd worden bij een minimum van 6 ingeschreven koppels.
On in te schrijven, stuur een mail met de gegevens van beide dansers en de gewenste dag.

Dagen Data
DINSDAG
19:10>20:20
Prijs: 60€ pp
(5 x 70 minuten)
11, 18, 25/1
1, 8/2
WOENSDAG
19:10>20:20
Prijs: 60€ pp
(5 x 70 minuten)
12, 19, 26/1
2, 9/2
ZONDAG
14:45>16:45
Prijs: 130€ pp
(6 x 120 minuten)
9, 23/1
13, 27/
2
13, 27/3
 •  Voor wie de gratis proeflessen heeft gemist, kunnen de eerste 30 minuten van de eerste les van een nieuwe reeks gratis worden uitgeprobeerd
 • Studenten en <26 jaar: 20% korting.
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep of tijdens een Ontdekkingsworkshop.
 • Inschrijvingen voor een kortere reeks zijn mogelijk indien er nog plaatsen vrij zijn (10€ wordt afgetrokken per les minder).. Dit dient op het moment van de reservering vermeld te worden.
 • Het is nog mogelijk de groep te vervoegen tot aan de 3de les. Voor wie vanaf de 3de les wil instappen kan een kleine inhaalsessie georganiseerd worden.
 • Een vervolgreeks (Niveau 1A) wordt aangeboden na de initiatielessen.
 • Beginners met basiskennis  (min. 3 lessen), kunnen instromen in  Niveau 1A.
 • Meer informatie vind je bij wekelijkse lessen.

Tango ontdekkingsworkshops tango cartoon discovery

Wil je op een intensievere manier kennismaken met tango, neem dan deel aan één of meerdere van onze ontdekkingsworkshops. Het programma van deze compacte workshops is elke keer verschillend, omdat de leraren de basisprincipes van de tango vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Geen enkele danservaring is vereist om deel te nemen, maar ook degenen die al wat basiskennis hebben, zullen in elke workshop nieuwe elementen van het tango vocabularium ontdekken. Onze Discovery sesseis zijn dus een ideaal alternatief om de tango te leren, ook voor degenen die geen mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een wekelijkse les.
Deze Ontdekkingsworkshops worden gespreid over 1 of 2 dagen.

Volgende ontdekkingsworkshop @ La Tangueria
> WOENSDAG 29/9  19:30>21:30
Prijs: 25€ pp voor 120 min.
> Deelnemers aan de ontdekkingscursus kunnen daarna doorgaan in een van de niveau 1 cursussen, op woensdag of zondag.
Aangezien er MINIMAAL 6 paren nodig zijn om de workshop te laten doorgaan en het MAXIMAAL aantal plaatsen beperkt is tot 12 paren, is inschrijving verplicht  het inschrijvingsformulier.

Praktische informatie

 • Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten plaats in La Tangueria.
 • It takes 2 to tango, dus voor alle inschrijvingen dien je een danspartner te hebben (behalve voor de gratis proeflessen). Wij kunnen helpen zoeken via het partner formulier.
 • Alle lessen zijn in het Engels en/of Frans; wij spreken ook Nederlands, Spaans, Italiaans en Duits.
 • Geen speciale kledij is vereist: draag je dagelijkse kantoor- of vrije tijdskleren en schoenen. Voor dames zijn hoge hakken (4 à 8 cm) optimaal.
 • Betalen kan via bankoverschrijving voor aanvang, of de eerste dag in contanten. We aanvaarden geen cheques, krediet- of bankkaarten.
 • Wie op de hoogte wil blijven van onze volgende activiteiten (proeflessen, reeksen, workshops), kan inschrijven op de Intiaties mailing lijst.

Trial classes tango

Before the start of a new series of weekly classes for beginners, we propose several trial lessons.
In the current COVID-19 crisis, it is required to register with a dancing partner (if needed we can help you find one).
For a trial class, 2 ladies or 2 men can also participate together. flyer beginners

Upcoming free trial classes @ La Tangueria
> ZATERDAG 11/12 @ 18:30
> ZONDAG 12/12 @  17:00

If you have missed the free trials you can participate in the first part of the first class of the series as a trial.
If you also missed the first class, you can attend a trial/catch-up class .
The catch-up classes are 45 minutes long and take place just before the second class:.

Price: the trial sessions organised by La Tangueria are free, but reservation is compulsory via mail, Whatsapp (+32479228698) or the registration form   because the number of places is limited, or if there are not many registrations, the trial  could be canceled. Come as you are, as a couple (preferably) or alone. The trial can also be done with a person of the same gender, but if you prefer to be put in contact with a lady or a gentleman before, you can fill out a partner form and we will try to find a suitable partner for you .If you wish to be informed about our future initiations (free trials, series, workshops), register for our intiations mailing list.

Weekly tango classes for beginners

New series of weekly beginners’ courses start after each school holiday. An introductory course usually consists of 5 weekly lessons of 70 minutes.
The weekend series consist of two-hour sessions, twice a month.

The next series of LEVEL 1 will start in November @ La Tangueria

A short series of 3 beginners classes will take place on Sunday afternoon 2 x per month.
A group can be formed with a minimum of 6 registered couples.
To register, send a mail with  the coordinates of both dancers, and the day you prefer.

Days Dates
SUNDAY
14:45>16:45
Price: 60€ pp
(3 x 120 minutes)
Level 1
14, 28/11
12/12
2 new series of LEVEL 1 will start in January @ La Tangueria
Days Dates
TUESDAY
19:10>20:20
Price: 60€ pp
(3 x 120 minutes)
11, 18, 25/1
1, 8/2
SUNDAY
14:45>16:45
Price: 60€ pp
(3 x 120 minutes)
9, 23/1
13/
2
  • For those who missed the free trial classes, the first 30 minutes of the 1st class of a new series can be tried for free
  • Students and <26 years: 20%discount.
  • Missed classes can be caught up in another group or a Discovery workshop.
  • Registrations for shorter series are possible if there are places left (10€ is deducted per class less). This has to be mentioned at the moment of registration.7
  • It is possible to join the group until the 3rd class. To join after the 3nd class, a small session to catch up can be organised beforehand.
  • A follow-up (Level 1A ) is proposed after the the first series.
  • Beginners with knowledge of the basics (min. 3 classes),  can directly  join the  LEVEL 1A.
  • More info under weekly classes.

Tango discovery workshops tango cartoon discovery

If you want to discover tango in a nutshell, you can participate in one or more of our compact workshops. The programme of these Discovery sessions is each time different, as the teachers approach the basics of tango from different angles.

No tango experience is required to participate, but also those who already know some of the basics will discover in each edition new elements of the tango vocabulary. Our Discovery workshops are thus a valid alternative to learn tango also for those who don’t have the possibility to take part in a regular weekly class.
They are proposed in 2 x 90 minutes, over 1 or 2 days.
We propose a Discovery workshops at a regular basis.

Next dates of Discovery workshops La Tangueria:
WEDNESDAY 29/9  19:30>21:30
Price: 25€ pp for 120 min.
> Participants of the discovery workshop will be able to join one of the level 1 courses afterwards, on Wednesday or Sunday.
Because a minimum of 6 couples is required for the workshop to take place, and the maximum number of places is limited to 12, registration is required through the registration form.NB: Next date: 25/9, same hours.

Practical information

  • Unless stated otherwise, all activities take place in La Tangueria.
  • It takes 2 to tango, so you need to register with a partner (except for the trial classes). We can help you find one via the partner form.
  • All classes are in English and/or French; we also speak Dutch, Spanish, Italian and German.
  • No dress code is required: wear your daily office or leisure clothes and shoes; for ladies high heels (4>8 cm) are optimal.
  • Payments can be done upfront by bank transfer or on the first day in cash. We don’t accept cheques, credit or bank cards.
  • If you wish to be informed about our future initiations (trials, series, workshops), register for our intiations mailing list.

Vragen?

Heb je nog vragen of speciale verzoeken, stuur een mail naar info@tangueria.be of bel naar +32 (0) 479 22 86 98.

contact

correspondentie

A. & M. Hellinckxstraat 64
B-1083 Brussel
+32 (0) 479 22 86 98
info@tangueria.be

danszaal

La Tangueria
Jetsesteenweg 239
B-1080 Brussel
Metro Simonis
kaart

blijf in contact